Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden – MiR-Inner Work Academy – Trainingen

Dit document is voor het laatst aangepast op: 23-03-2021

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis.

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van Mir-inner work academy;

Mir-inner work academy:

Praktijk Oberon is een eenmansbedrijf en handelt ook onder de naam handelt Mir-inner work academy (en MakeYouTurn)

Mirjam den Boer
Hudsonlaan 100
5223SK Den Bosch
Kamer van koophandelnummer: 17231212
BTW no NL002017037B96
Contact: info@mir-innerworkacademy.nl

Klant:
De rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Training(en):
De door Mir-inner work academy aangeboden trainingen die te volgen zijn via de browser, met uitsluitsel van de losse workshops, andere activiteiten en challenges.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en Mir-inner work academy die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de training bij Mir-inner work academy koopt;

Privacy Beleid:
De privacyverklaring van Mir-inner work academy, die te vinden is op de Website;

Website:
De website van Mir-inner work academy, waarop de training(en) wordt aangeboden;

Online Leeromgeving:
De Online leeromgeving op mir-innerworkacademy.nl waarop de Klant de kennis- en ervaringtrainingen kan volgen van MiR-inner work academy;

Artikel 2 Voorwaarden en Deelname

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan de training programma’s in online leeromgeving op Mir-inner work academy.nl.

2.2 In de Trainingen deelt MiR-inner work academy kennis, ervaringmomenten (begeleidingen) en tools (video’s en werkbladen met oefeningen). Zelf moet de Klant naast het volgen van het Training voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en de begeleidingen. Mir-inner work academy kan niet garanderen dat het volgen van de Trainingen successen in het leven van de Klant (gezondheid, relaties, situaties en gevoelens) of in de onderneming van de Klant bewerkstelligt.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van MiR-inner work academy met betrekking tot de Trainingen op www.mir-innerworkacademy.nl.

2.4 MiR-inner work academy is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op de aangekondigde datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien MiR-inner work academy niet telkens nauwkeurige naleving van deze Algemene Voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zijn. MiR-inner work academy kan strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden blijven verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 MiR-inner work academy vind het belangrijk dat de Klant tevreden is over de Training, daarom is er een ‘niet goed geld terug garantie’. De Klant kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een Training (moment van aankoop van de Training) de deelname kosteloos annuleren.
Annuleren doet de Klant door een mail te sturen aan info@mir-innerworkacademy.nl o.v.v. de naam van de training en je eigen naam. Indien de Klant al zijn betalingen heeft gedaan, dan zal MiR-inner work academy deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.
Let op: losse workshops en andere activiteiten, zoals een challenge vallen hier niet onder.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet de klant het volledige deelnemersgeld betalen. De klant komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.

3.4 MiR-inner work academy heeft het recht zonder opgaaf van reden de verkoop van (nadere) trainingen aan een (potentiële) Klant te weigeren.

3.5 MiR-inner work academy is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer en indien aangegeven voor bepaalde Trainingen in termijnen worden voldaan.

4.2 Als de Klant niet tijdig betaalt of MiR-inner work academy niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of MiR-inner work academy een nadere aanmaning stuurt.

4.3 Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van de betalingsverplichting, dan houdt MiR-inner work academy het recht de toegang van de Klant tot de de Online leeromgeving te blokkeren totdat de Klant de betreffende termijn(en) heeft betaald. Na betaling zal de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de Training.

4.4 Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan MiR-inner work academy de vordering uit handen geven. Dit kan nadat MiR-inner work academy twee maal de klant schriftelijk (kan ook per e-mail) op de hoogte heeft gesteld. In dat geval komen door MiR-inner work academy gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Trainingen of offertes.

4.5 De vermelde prijs van de Training is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

4.6 BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten indien dat van toepassing is.

4.7 De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, Online Leeromgeving en Trainingen, en met betrekking tot alles wat MiR-inner work academy ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen, kennis, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, begeleidingen en opdrachten komen toe aan MiR-inner work academy.

5.2 Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

5.3 Het is de Klant niet toegestaan om de Trainingen of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

5.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Trainingen, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

5.5 Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij MiR-inner work academy hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.6 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij MiR-inner work academy hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6 Levering en licenties

6.1 MiR-inner work academy streeft ernaar de Trainingen minimaal 2 (twee) jaar lang online voor de Klant toegankelijk te houden, wanneer er blijvende toegang is toegezegd. In principe is het blijvende toegang maar dit kan MiR-inner work academy niet garanderen. Voor de Trainingen met een specifiek vermelde termijn dan ‘blijvend toegankelijk’ is dit niet van toepassing.

6.2 Als er grote updates komen (niet kleine aanpassingen), dan zal MiR-inner work academy de Klant tijdig informeren via het e-mailadres dat de Klant tijdens het aanmelden voor de Training heeft opgegeven.

6.3 Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven of mondeling vermelde levertermijnen voor Inloggegevens zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht de Klant ontevreden zijn over de Training of een onderdeel van de Training of de ondersteuning van MiR-inner work academy, dan moet de Klant dit zo spoedig mogelijk aan MiR-inner work academy laten weten, door een mail te sturen. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk omschrijving, zodat MiR-inner work academy in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan MiR-inner work academy niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet de Klant binnen 14 dagen melden na het aanmelden van de Training van MiR-inner work academy. Indien de Klant de klacht later meldt, dan heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook indien de Klant een klacht stuurt, blijft zijn verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Rechten en plichten MiR-inner work academy

8.1. MiR-inner work academy garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

8.2 MiR-inner work academy behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

8.3 MiR-inner work academy spant zich in om de Trainingen continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Trainingen te allen tijde beschikbaar zijn.

8.4 MiR-inner work academy kan de Trainingen mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe kennis bevatten. Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met MiR-inner work academy.

8.5 MiR-inner work academy verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Trainingen en losse activiteiten van MiR-inner work academy. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

8.6 MiR-inner work academy verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips/blog krijgt over de onderwerpen die in de Trainingen worden behandeld. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 9 Rechten en Plichten Klant

9.1 Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover MiR-inner work academy
voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

9.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

9.3 Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant MiR-inner work academy daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

9.4 De Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Online Leeromgeving te gebruiken voor het volgen van de aangeschafte Training(en).

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Alle door MiR-inner work academy gegeven adviezen, gedeelde kennis en door MiR-inner work academy verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door MiR-inner work academy te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door MiR-inner work academy verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. MiR-inner work academy verleent daarbij geen enkele garantie.

10.2 MiR-inner work academy is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.

10.3 Voor zover MiR-inner work academy aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.

10.4 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

10.5 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gemiste besparingen etc. is uitgesloten.

10.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet de Klant MiR-inner work academy eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat MiR-inner work academy in staat zijn om verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

10.7 MiR-inner work academy is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Trainingen.

Artikel 11 Privacy

11.1 MiR-inner work academy neemt de privacy van de Klant serieus en MiR-inner work academy gebruikt zijn/haar persoonsgegevens alleen in het kader van deze dienstverlening. MiR-inner work academy houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan MiR-inner work academy verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van MiR-inner work academy en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

11.3 MiR-inner work academy en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.

11.4 MiR-inner work academy is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van MiR-inner work academy. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan MiR-inner work academy in een mailing verwijzen naar het geleverde product.

11.5 Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

11.6 Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Bij eventuele geschillen MiR-inner work academy altijd eerst proberen om het geschil met de Klant op te lossen, voordat MiR-inner work academy een geschil aan de rechter voorlegt.

12.3 Indien MiR-inner work academy en de Klant er onderling niet uitkomen, zal MiR-inner work academy het geschil voorleggen aan de rechter.

12.4 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiR-inner work academy aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. MiR-inner work academy is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

12.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 13. Overmacht

13.1 MiR-inner work academy is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van MiR-inner work academy;
2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
4. werkstakingen;
5. brand;
6. ongeval of ziekte van personeel;
7. Denial of Services (DoS) aanvallen;
8. door MiR-inner work academy onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van MiR-inner work academy afhankelijk is.

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat MiR-inner work academy tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien MiR-inner work academy door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 Overig

14.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen MiR-inner work academy en de Klant overeengekomen zijn.

14.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MiR-inner work academy zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

14.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.